Regulamin galerii internetowej wspolnapracownia.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Galeria internetowa wspolapracownia.pl nie jest sklepem internetowym w rozumieniu prawa, a jedynie platformą na której Twórcy prezentują swoje Dzieła umożliwiając dokonanie ich Rezerwacji, co nie oznacza zakupu. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży dzieła odbywa się  po dokonaniu Rezerwacji w bezpośrednim kontakcie między Klientem a Twórcą. Galeria internetowa wspolnapracownia.pl nie ingeruje w ten proces i nie jest stroną zawarcia umowy.
 2. Galeria internetowa Wspólna Pracownia dostępna pod adresem internetowym www.wspolnapracownia.pl, prowadzona jest przez firmę Wspólna Pracownia Krzysztof Rudek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 593 185 29 66  REGON 191343938.
 3.  Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze strony www.wspolnapracownia.pl i określa zasady korzystania z Galerii internetowej. W ramach działalności Galerii dokonujesz rezerwacji dzieła co nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

 

§ 2

Definicje

 1. Administrator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wspólna Pracownia Krzysztof Rudek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 593 185 29 66  REGON 191343938.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący rezerwacji za pośrednictwem Galerii.
 3. Galeria – galeria internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym www.wspolnapracownia.pl
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Galerii.
 5. Rezerwacja– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia nie oznaczające bezpośrednio zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6. Konto – konto klienta w Galerii, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Rezerwacjach w Galerii.
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Galerii, umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Galerii umożliwiający złożenie Rezerwacji, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków zawieranej później bezpośrednio z artystą Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Galerii, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do rezerwacji, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Dzieło – dostępny w Galerii fizyczny wytwór artystyczny.
 11. Twórca – artysta będący autorem i wykonawcą Dzieła

§ 3

Kontakt z Galerią

 1. Adres Sprzedawcy: Osiedle Kopernika 30/16, 83-200 Starogard Gdański

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: milena@wspolnapracownia.pl

 3. Numer telefonu Administratora: 786 83 01 31

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-15

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Galerii, w tym przeglądania asortymentu Galerii oraz składania rezerwacji na Dzieła, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Galerii spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Galerii internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Galerii nie wymaga zakładania Konta. Dokonywanie rezerwacji przez Klienta na Dzieła znajdujące się w asortymencie Galerii możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Rezerwacji bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Galerii są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Dzieło oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Galerii w trakcie dokonywania Rezerwacji.

 5. Gdy charakter przedmiotu Rezerwacji nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Galerii w opisie Dzieła lub w bezpośrednim kontakcie z Twórcą.

§ 6

Zakładanie Konta w Galerii

 1. Aby założyć Konto w Galerii, należy wypełnić Formularz rejestracji.

 2. Założenie Konta w Galerii jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady dokonywania Rezerwacji

W celu dokonania Rezerwacji należy:

 1. zalogować się do Galerii (opcjonalnie);

 2. wybrać Dzieło będący przedmiotem Rezerwacji, a następnie kliknąć przycisk „zarezerwuj” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości dokonania Rezerwacji bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość dokonania Rezerwacji bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Rezerwacji oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Dzieła, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Dzieła), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Rezerwacji,

 5. kliknąć przycisk “potwierdzam rezerwację”,

 6. Po potwierdzeniu Rezerwacji Twórca, którego Dzieło zostało zarezerwowane skontaktuje się mailowo w celu finalizacji zakupu. To bezpośrednio między Twórcą a klientem zostaje dokonana transakcja zakupu- strona Galerii internetowej
 7. Rezerwacja zostanie unieważniona jeśli klient nie odpowie na wiadomość Twórcy w ciągu 48 godzin. Wówczas Dzieło trafia z powrotem do Galerii jako dostępne do Rezerwacji.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zarezerwowanego Dzieła:

 1. Przesyłka kurierska,

 2. Przesyłka do paczkomatu

 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Osiedle Kopernika 30/16, Starogard Gdański

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto Twórcy

 2. Płatności gotówką – wyłącznie przy wyborze opcji odbioru osobistego i po ustaleniu tego z Twórcą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Galerii. Numer konta do dokonania płatności podaje Twórca drogą mailową po dokonaniu Rezerwacji.

§ 13

Dane osobowe w Galerii internetowej

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Galerii internetowego jest Administrator.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Galerii internetowej zbierane są w celu realizacji Rezerwacji, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Galerii internetowej mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Galerii internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do dokonania Rezerwacji skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże rezerwacji.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Rezerwacje dokonywane poprzez Galerię internetową zawierane są w języku polskim.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Administrator poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.